REVIZE A ZKOUŠKY
           plynovodů a plynových spotřebičů
  Klikni pro návštěvu stránek společnosti
  Zvolte téma

  Úvodní strana

  Plyn. zařízení

  Revize PLZ

  Ceník revizí

  FAQ's

  Kontakt

   
  Rychlý kontakt
   777 669 310
   info@abepo.cz
Plynová zařízení
 
Odběrné plynové zařízení (OPZ) začíná hlavním uzávěrem plynu a končí plynovými spotřebiči. Součástí OPZ jsou, kromě hlavního uzávěru, domovní regulátor tlaku plynu, domovní plynovod, regulátory před plynoměry a spotřebiči a spotřebiče plynu.

Za vyhrazená plynová zařízení se považují zařízení podléhající státnímu odbornému dozoru vykonávanému Technickou inspekcí ČR a Oblastními inspektoráty práce, a to zařízení pro: a) výrobu a úpravu plynů, b) skladování a přepravu plynů, c) plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic, d) zkapalňování a odpařování plynů, e) zvyšování a snižování tlaku plynů, f) rozvod plynů, g) spotřebu plynů spalováním

Pro přívod plynu je vždy použit plynovod - tedy soustava potrubí pro rozvod plynu. Podle místa použití: domovní / průmyslový; podle tlaku: nízkotlaký (NTL) – do 5 kPa, středotlaký (STL) – od 5 kPa do 0,4 MPa, vysokotlaký (VTL) – od 0,4 MPa do 4 MPa.

Plynové spotřebiče jsou zařízení, ve kterých se zemní plyn spaluje pro účely tepelné úpravy pokrmů (vaření, pečení, grilování aj.), vytápění, ohřevu užitkové vody, svícení, centrální výroby tepla a pro nejrůznější technologické účely. Podle účelu použití se plynové spotřebiče dělí na skupiny: a) domácí spotřebiče b) spotřebiče ve službách (komunální spotřebiče) c) spotřebiče pro výrobu tepla d) průmyslové plynové spotřebiče e) zvláštní spotřebiče f) plynové sporáky a vařiče g) průtokové a zásobníkové ohřívače užitkové vody h) teplovodní a kombinované kotle . Podle způsobu provedení na kategorie A, B, C podle přívodu vzduchu a odvodu spalin.

Plynové kotelny jsou prostory a stavby určené k vytápění nebo ohřevu užitkové vody s výkonem alespoň jednoho kotle 50kW a více nebo s úhrnným výkonem instalovaných spotřebičů převyšujícím 100kW. Kotelnou není místnost s kotlem/kotly, které nesplňují uvedené parametry. Pak mluvíme o místnosti s kotlem.

Regulační stanice Regulační stanice plynu je soubor zařízení, které zajišťuje spolehlivou automatickou regulaci vstupního přetlaku plynu na nižší konstantní výstupní přetlak v souladu s předem nastavenými hodnotami (v daném regulovaném rozsahu tlaku plynu). Dělit je lze podle tlaku plynu (STL, VTL, VVTL) nebo výkonu.

Plynovodní soustava zahrnuje regulační stanice, VVTL, VTL, STL a NTl rozvody = distribuční síť a odběratele. Teprve u odběratelů jsou na plynovodech (domovních nebo průmyslových) instalované plynové spotřebiče.

 
Copyright © Abepo, s.r.o. 2014 All Rights Reserved
Domů | Plynová zařízení | Revize PLZ | Ceník revizí | FAQ's | Kontakt |